Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22., 127/22., 58/23.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera   (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (“Narodne novine” 68/19., 60/20., 32/21.)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstv(Narodne novine” 88/03)

Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (Narodne novine” 6/19)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (»Narodne novine«, 86/12. i 94/13.)

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u školi  (NN 62/2019)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (“Narodne novine” br. 67/14., 63/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 53/21, 67/1481/15)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“ 90/2011., 16/2012., 86/2012. i 94/2013.)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj škol („Narodne novine“ 40/14)

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/1741/1976/19)

Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku – e-Matici (NN 86/1576/1938/20

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/1859/1922/20)

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima(Narodne novine«, broj: 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 53/2019 )

Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima   (MZO, listopad 2022)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju  („Narodne novine“ 24/15)

Pravilnik o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša (Narodne novine, broj 91/2023)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja nad djecom i mladima  

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja  ( NN 70/2018)

Protokol o postupanju u slučaju zanemarivanja djece

Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine” br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17., 110/21.)

Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” br. 116/18., 85/22., 149/22.)

Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09., 110/21.)

Zakon o pravu na pristup informacijama  (“Narodne novine” br. 25/13., 85/15., 69/22.)