Fina 01.01.-31.12.2020, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji