VIZIJA I MISIJA

Stići do cilja znači stjecati znanja o vrijednostima.

Razvijanje vizije i misije naše škole dva su najvažnija koraka za stvaranje uspješnog školskog kurikula. Pojam kurikul rabi se u obrazovanju upravo stoga što se njime izražava cjelokupan tijek, put do ostvarivanja postavljenih ciljeva školskog obrazovanja u nekom društvu. Budući da je riječ o procesu, vremenskom tijeku, trudili smo se poboljšati rad u odnosu na prethodnu godinu. Ako smo učinili dobro, onda ovogodišnji školski kurikul daje jasan smjer razvoja ove škole.

Vizija

Biti škola spremna na promjene i preobrazbe, škola dobrih rezultata, zadovoljnih učenika i učitelja, škola respektabilnosti, temeljnih znanja, životnih vrijednosti, uspješne djece, međusobnog uvažavanja i povjerenja.

Misija

doprinositi društvenoj zajednici neprekidnim ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda novim metodama, sredstvima i oblicima rada koji se realiziraju kroz redovnu, izbornu, dopunsku, dodatnu nastavu, projekte na svim razinama i u svim međupredmetnim temama

osigurati učenicama stjecanje kvalitetnih životnih znanja, kompetencija i vještina koje će ih pripremiti za uključivanje u društvenu zajednicu

stvarati suradničke odnose svih sudionika odgojno-obrazovnog sustava (učenik, učitelj, roditelj, lokalna zajednica) te poticanjem, davanjem i razmjenom znanja i iskustava stvarati nove buduće naraštaje

osigurati učiteljima sve potrebne izvore znanja

poticati i njegovati zajedništvo svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa

omogućiti učinkovito obrazovanje i rad škole

osigurati svrsishodnost vrijednosti postavljajući visoke standarde svakodnevnim rastom i dobrom organizacijom u provedbi odgojno-obrazovnog procesa

doprinositi poboljšanju i kvaliteti realizacije ishoda, poučavanja, zadovoljstva u društvenom i prirodnom okruženju.

Čvrsto vjerujemo da istaknutu viziju i misiju možemo učinkovito ostvariti zalaganjem svih dionika uključenih u djelatnost naše škole.

Vrijednosti

znanje

solidarnost

identitet

odgovornost

odgoj za životne vrijednosti

ekološki odgoj

poduzetnički odgoj

medijski odgoj

Načela

visoka kvaliteta odgoja i obrazovanja za sve

jednakost obrazovnih mogućnosti za sve

obaveznost općega obrazovanja

horizontalna i vertikalna prohodnost

uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav

znanstvena utemeljenost

poštovanje ljudskih prava i prava djece

kompetentnost i profesionalna etika

demokratičnost (pluralizam)

samostalnost škole – stupanj slobode u osmišljavanju aktivnosti, programa i projekata za učenike

pedagoški i školski pluralizam

europska dimenzija obrazovanja

interkulturalizam

Strateški ciljevi za razdoblje od 2021. do 2026.

poticati i unapređivati učinkovitost i kvalitetu nastave

kontinuirano i kvalitetno stručno usavršavanje učitelja

učestalija primjena novih tehnologija u nastavi

razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima i lokalnom zajednicom

razvijanje ekološke svijesti, kako učenika i učitelja tako i roditelja i svih članova lokalne zajednice

osvijestiti važnost očuvanja školske imovine i okoliša te uređenja škole

preveniranje različitih neprihvatljivih oblika ponašanja

osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje

podizanje i razvijanje digitalnih kompetencija škole (među učenicima i učiteljima)

razvijanje kreativnosti i inovativnosti uključivanjem u nove projekte